دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی

اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود word

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۴:۲۱ ب.ظ


اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود word

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 تا 1390 بررسی شده است (784 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است و این تفاوت در جهت مثبت می‌باشد یعنی در بازار رو به رونق با افزایش بازده سهام، سود سهام پرداخت شده نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر است. در ادامه با توجه به خروجی‌های آماری در ارتباط با رد کلیت فرضیه سوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق بیشتر نیست. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه چهارم نشان از آن داشت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر است. در نهایت در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر است.

واژه­های کلیدی:

بازار رو به رکود، بازار رو به رونق، بازده غیر عادی برآوردی سهام ، سود سهام پرداخت شده، پانل دیتا.

فهرست مطالب

 

 

بخش

عنوان .

صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1

مقدمه

2

2-1

بیان مسئله

3

3-1

اهمیت و ضرورت پژوهش

5

4-1

اهداف پژوهشی

6

1-4-1

اهداف علمی

6

2-4-1

اهداف کاربردی

6

5-1

فرضیه‌های پژوهش

7

6-1

متغیرهای پژوهش

8

7-1

روش پژوهش

8

8-1

روش‌ها و ابزار گردآوری داده­ها

9

9-1

روش تجزیه و تحلیل داده­ها

9

10-1

قلمرو پژوهش

9

11-1

جامعه و نمونه آماری پژوهش

10

12-1

تعاریف واژگان کلیدی

10

13-1

ساختار پژوهش

11

     

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

1-2

مقدمه

14

2-2

تقسیم سود

17

1-2-2

اهمیت تقسیم سود

17

2-2-2

اهداف سیاست تقسیم سود

18

3-2-2

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

19

1-3-2-2

سود سهام نقدی

19

2-3-2-2

سود غیر نقدی سهام

19

2-2-3-3

سود سهمی یا سهام جایزه

20

بخش

عنوان .

صفحه

4-3-2-2

سود تصفیه

20

4-2-2

سیاست تقسیم سود

20

1-4-2-2

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

21

2-4-2-2

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

21

3-4-2-2

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

22

5-2-2

توجیه ثبات سود سهام

22

6-2-2

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

23

1-6-2-2

وضعیت نقدینگی شرکت

23

2-6-2-2

ثبات در سودآوری شرکت

23

3-6-2-2

محدودیت قانونی

24

4-6-2-2

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

24

5-6-2-2

محدودیت­های قراردادی

25

2-2-7

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

25

8-2-2

تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها

29

1-8-2-2

تفاوت در مراحل رشد

30

2-8-2-2

تفاوت در نرخ مالیاتی

30

2-2-8-3

تفاوت در کنترل شرکت

30

9-2-2

سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع

30

3-2

بازارهای مالی

31

2-3-1

تعاریف رکود و رونق بازار

31

2-3-1-1

پریشانی مالی

31

2-3-1-2

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

33

2-3-1-3

نکول

33

2-3-1-4

مراحل پریشانی مالی

33

2-4

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

35

2-5

پیشینه پژوهش

36

2-5-1

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

36

2-5-2

تحقیقات انجام شده در ایران

41

     

بخش

عنوان .

صفحه

فصل سوم: روش پژوهش

 

1-3

مقدمه

45

2-3

جامعه آماری پژوهش

45

3-3

تعیین حجم نمونه پژوهش

45

4-3

اهداف مشخص پژوهش

48

1-4-3

هدف اصلی

48

2-4-3

اهداف فرعی

48

3-4-3

اهداف کاربردی

49

5-3

فرضیه‌های پژوهش

49

6-3

روش پژوهش

50

7-3

روش و ابزار جمع‌آوری داده­ها

51

8-3

مدل‌ پژوهش

51

9-3

تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن­ها

52

10-3

اعتبار درونی و برونی پژوهش

57

11-3

روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات

57

     

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

 

1-4

مقدمه

60

2-4

آمار توصیفی

60

3-4

آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

62

4-4

آزمون همبستگی میان متغیرها

66

5-4

آزمون هم‌خطی میان متغیرها

68

6-4

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها

68

7-4

خلاصه فصل

87

     

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

 

1-5

مقدمه

89

2-5

خلاصهپژوهش

89

بخش

عنوان .

صفحه

3-5

نتیجه­گیری فرضیه­های پژوهش و تطبیق آن­ها با پژوهش­های دیگر

90

4-5

پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

93

5-5

پیشنهادها برای پژوهش­های آینده

93

     
 

فهرست منابع

94

 

پیوست­ها و ضمائم

97

 

چکیده انگلیسی

102

  فصل اول

کلیات پژوهش

  1-1) مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث مدیریت مالی مطرح بوده است به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است(بلو و همکاران[1]، 2009). تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است؛ اول، تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد، منابع داخلی شرکت، به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می‌شود که این عامل می‌تواند برقیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر داشته باشد(فاما و همکاران[2]، 2001). از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند، تا هم فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند؛ بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و با اهمیت است.(گرولون و همکاران[3]، 2002).

دوم، واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند و یا وجوه آن ‌را برای مقاصد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی‌ها و یا تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید مورد استفاده قرار دهند (دی آنجلو و همکاران[4]، 2006). پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌هایی‌ است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد، به این دلیل موضوع پـرداخت سود و میـزان سود تقسیمی یکی از علایق سهامداران فعـلی و سرمایـه‌گذاران آتی می‌باشـد (گرولون و همکاران، 2002). رکود بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که متوسط بازده بازار در یک سال از نرخ تورم همان سال کمتر باشد، بر همین اساس رونق بازار زمانی صورت می‌گیرد که متوسط بازده بازار در یک سال بیشتر از نرخ تورم همان سال باشد. بنابراین توجه به سیاست‌های تقسیم سود در شرایط رونق و رکود از عوامل بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد. مهم‌ترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه‌گذاران، مدیران و فعالان بازار سرمایه در سوق دادن سرمایه‌ها و منابع مالی در شرکت‌هایی است که بازدهی بهتری دارند تا شرکت‌ها به سمت و سوی بحران‌های مالی سوق پیدا نکنند.

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می­شود؛ سپس اهداف پژوهش، فرضیه‌ها، متغیـرها و مدل پژوهش، روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهـش مطرح می­شود.

2-1) بیان مسئله

موضوع سیاست تقسیم سود مدت‌هاست که از مسائل مطرح در مدیریت مالی است و تاکنون عوامل مؤثر بر آن و آثار آن بر عملکرد شرکت‌ها مشخص نشده است تا جایی که بلک(1976)، از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می‌کند. تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت‌ها است(دی آنجلو و همکاران، 2006)، و از این رو تعجب آور نیست که پژوهش­های زیادی در مورد آن صورت گرفته باشد. از زمانی که پنج سوال چه کسی، کدام، چه زمانی و در چه مواردی، و چرا شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند همراه با سوال ششم که آیا پرداخت سود تقسیمی اهمیت دارد یا خیر، در پنجاه سال قبل مطرح شد، سود تقسیم شده شرکت‌ها کانون مباحث عمده ای بین دانشگاهیان و اشخاص درگیر در اداره شرکت‌ها بوده است؛ از این شش پرسش به همگی توجه یکسانی نشده است. در حالی که پرسش‌های کدام و در چه مواردی شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است، این پرسش که چه کسی سود سهام می‌پردازد (و به چه کسانی)، و چرا شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. با این وجود، این پرسش که چه زمانی پرداخت سود سهام بیشترین اهمیت را دارد مورد توجه قرار نگرفته است(فولر و گلداشتاین[5]، 2011).

 

[1]- Blau et al

[2]- Fama et al

[3]- Grullon et al

[4]- et alDeAngelo

[5]- Fuller and Goldsteinجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدنظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی