دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی


بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با استفاده از ورقه های FRP

 واژگان کلیدی: مخزن بتنی مایعات، آنالیز فشار افزون، نمودار مقاوم سازی لرزه ای، FRP

  فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول: مقدمه ........ 2

 فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته................. 5

 فصل سوم: مبانی تئوری

3-1-مقدمه...... 9

3-1-1-تعریف مخزن بتنی ..................... 9

3-2- مثال‌های زوال مخازن مرتفع................ 10

3-2-1- گزارش زلزله منجیل درباره زوال و خسارت­های مخازن مرتفع........ 10

3-2-1-1-مخزن شماره یک ................... 10

3-2-1-2-مود زوال مخزن شماره یک........... 11

3-2-1-3-مخازن شماره دو و سه ............. 11

3-2-1-4-مواد زوال مخزن شماره دو.......... 12

3-2-1-5-مواد زوال مخزن شماره سه ......... 12

3-2-2- زلزله BHUJ در سال 2001 ............. 13

3-2-3- زلزله بم در سال 2003 ............... 15

3-3- رفتار مخازن مرتفع در برابر زمین لرزه ... 17

3-3-1- خرابی‌های کلی در مخازن ذخیره مایعات و عوامل آن 18

3-4- محاسبه نیروها و بارگذاری................ 18

3-4-1- بارهای وارده بر مخازن هوایی......... 18

3-4-2- نحوه محاسبه بارها................... 19

3-4-2-1-بار مرده ........................ 19

عنوان صفحه

 3-4-2-2-بار زنده......................... 19

3-4-2-3-فشار استاتیکی سیال .............. 19

3-4-2-4-نیروی ناشی از تغییرات دما........ 19

3-4-2-5-نیروهای دینامیکی وارده به مخزن... 19

3-4-3- فشارهای هیدرودینامیکی در مخازن...... 20

3-5- عوامل مهمر دیگر ........................ 20

3-5-1- تاثیر انعطاف‌پذیری دیوارهای مخزن .... 20

3-5-1-1- بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری بر فشارهای هیدرودینامیکی.............................................. 20

3-5-1-2- استفاده از روش جرم افزوده با در نظر گرفتن

انعطاف‌پذیری دیوارها .................... 22

3-5-2- تاثیر بر هم کنش خاک و مخزن.......... 24

3-5-3- رفتار پیچشی ارتعاشی غیرارتجاعی مخازن مرتفع 29

3-6- بهسازی رفتار با استفاده FRP............. 29

3-6-1- تعریف FRP........................... 29

3-6-2- الیاف مورد استفاده در کامپوزیت‌های FRP30

3-6-2-1- الیاف شیشه .................... 30

3-6-2-2- الیاف کربن .................... 31

3-6-2-3- الیاف آرامید................... 31

3-6-3- رزین­های موجود در ساخت FRP............ 31

3-6-4- پوشش­های FRP.......................... 32

3-6-4-1- پوشش­های دست ساز................ 32

3-6-4-2- ورقه­ها یا صفحات پیش ساخته شده­ی کامپوزیت 33

3-6-4-3- ورقه­های ماشینی ................ 34

3-6-5- استفاده از پوشش­های FRP.............. 34

3-6-5-1- استفاده از FRP در بهسازی سازه­های بتنی 34

3-7- مبانی تئوریک تحلیل استاتیکی غیر خطی (فشار افزون) 36

3-7-1- مقدمه............................... 36

3-7-2- مبانی تئوری تحلیل فشار افزون........ 39

3-7-3- جابجایی هدف......................... 46

3-7-4- الگوهای بار جانبی................... 50

عنوان صفحه

 

3-5- انجام تحلیل فشار افزون.................. 52

3-7-6- محدودیتهای تحلیل فشار افزون......... 54

3-7-7- نتیجه گیری.......................... 59

3-8- چگونگی محاسبه شکل پذیری و ضریب رفتار سازه ها 61

3-8-1- مقدمه............................... 61

3-8-2- تعیین ضریب رفتار و پارامترهای موثر درآن 62

3-7-3- ایده آل سازی منحنی ظرفیت............ 71

 

فصل چهارم: مدل سازی و تحلیل اجزاء محدود اتصالات

4-1- مقدمه................................... 74

4-2- تحلیل اجزاء محدود و مفهوم تحلیل غیر خطی. 74

4-3- مدل سازی اجزاء محدود بتن آرمه در ANSYS.. 76

4-3-1- معیار شکست حاکم بر رفتار بتن در نرم افزار ANSYS 77

4-3-2- پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی اجزاء محدود بتن آرمه.......................................... 79

4-3-3- المانهای مورد استفاده برای مدل سازی بتن و آرماتور در ANSYS......................................... 82

4-4- مدل سازی سیال در ANSYS.................. 82

4-5- مدل سازی کامپوزیتهای FRP در ANSYS....... 82

4-5-1- معیار شکست حاکم بر رفتار کامپوزیتها. 83

4-5-2- المانهای مورد استفاده در ANSYS برای مدل سازی FRP 84

4-6- مقایسه نتایج بدست آمده از ANSYS......... 86

4-7- تحلیل اجزاء محدود غیر خطی مخازن، تشخیص مکانیزم شکست آن ها

و تقویت آن‌ها با ورقهای FRP................... 86

4-7-1- ابعاد، مشخصات و مصالح مورد استفاده در ساخت نمونه های مورد نظر...................................... 87

4-7-2- مدل سازی مخازن با استفاده از ANSYS... 88

4-7-2-1-ترسیم مدل........................ 88

4-7-2-2- تعریف المان ها و معرفی ثابت های حقیقی آنها90

4-7-2- 3-معرفی مواد مورد استفاده......... 91

4-7-2-4- اعمال شرایط مرزی ............... 93

4-7-3- انجام آنالیز دینامیکی تاریخچه ی زمانیو فشار افزون95

4-7-4- تشخیص مکانیزم شکست.................. 97

عنوان صفحه

 4-7-5- انتخاب ضخامت های FRP................ 98

4-7-6- نتایج حاصل از آنالیز فشار افزون مدلهای با FRP 99

4-7-7- انجام آنالیز دینامیکی تاریخچه ی زمانی بر روی مدلهای برگزیده...................................... 107

4-7-8- نتیجه گیری.......................... 107

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری............................. 110

5-2- پیشنهادات.............................. 111

 فهرست منابع و مأخذ ........................... 112

 فهرست جدول‌ها

  عنوان صفحه

 جدول شماره 3-1- مقایسه نتایج آزمایشات ماهری .. 23

جدول شماره 3-2- روابط لازم جهت مدل کردن مخزن .. 25

جدول 3-4 مقادیر پارامترهای a و b .............. 68

جدول 4-1- تعریف ماده ANISO در ANSYS............ 84

جدول 4-2- مشخصات مواد مورد استفاده در تحلیل .. 91

جدول 4-3- مشخصات کامپوزیت به کار رفته ........ 91

جدول 4-4- مدلهای انتخابی...................... 99

جدول 4-5- ضرایب شکل پذیری .................... 103

جدول 4-6- تنش در میلگردها (مگا پاسکال)........ 107

 فهرست شکل‌ها

 شکل (3-1) مود زوال مخزن شماره ی 1 ............ 11

شکل (3-2) ساختار سازه ای مخزن شماره ی 2 ...... 12

شکل (3-3) ترک­های محیطی در مخازن .............. 13

شکل (3-4) مخازن زوال یافته ................... 14

شکل (3-5) مقطع با تقویت پایین ................ 14

شکل (3-6) توزیع تنش در مخازن مرتفع ........... 15

شکل (3-7) مخزن هوایی با سازه نگهدارنده قاب خمشی 16

شکل (3-8) ترک در محل اتصال ................... 16

شکل (3-9) ترک در محل اتصال ................... 17

شکل (3-10)- مخازن مورد آزمایش ................ 21

شکل (3-11)- نتیجه‌گیری آزمایشات ماهری ......... 22

شکل (3-12)- مقایسه مدل با آزمایشات ماهری ..... 23

شکل (3-13)- مدل مخزن مورد آزمایش Laviaoglu ....... 24

شکل (3-14)- مدل مکانیکی مخزن مورد آزمایش Laviaoglu 25

شکل (3-15)- مدل مکانیکی مخزن ................. 25

شکل (3-16)- مثال آزمایش Laviaoglu ................ 26

شکل (3-17)- مدل مثال آزمایش Laviaoglu ............ 27

شکل (3-18)- مدل پی بی جرم .................... 27

شکل (3-19)- مقایسه نتایج آزمایش Laviaoglu ........ 28

شکل (3-20)- نتایج آزمایش Laviaoglu ............... 28

شکل (3-21) پوشش­های FRP به صورت دست ساز......... 33

شکل (3-22) تسمه­های FRP......................... 34

شکل (3-23) ورق­های FRP در ستون­های دایروی ....... 35

عنوان صفحه

 شکل3-24- شبیه سازی MDOF بوسیله SDOF........... 37

شکل3-25- نمونه ای منحنی فشار افزون............ 38

شکل 3-26- مشخصات نیرو – جابجایی سازه چند درجه آزادی و سیتم یک

درجه آزادی معادل ............................ 43

شکل 3-27- پاسخ جابجایی بام در مقابل برش پایه استاتیکی سازه چند درجه آزادی ................................... 44

شکل 3-28- روش طیف ظرفیت: ..................... 49

شکل 3-29- چند الگوی بار نمونه (A) آیین نامه (مثلثی)، (B) چند مودی

و (C) یکنواخت ................................ 51

شکل 3-30- تفاوتهای مابین سه الگوی بار جانبی .. 51

شکل 3-31- تشریح تحلیل فشار افزون ............. 53

شکل 3-32- تغییرات جابجایی نسبی گریز طبقه در طول ارتفاع سازه قابی

با T=1.22 s..................................... 56

شکل 3-33- نسبت جابجایی نسبی گریز طبقه به جابجایی نسبی کل 57

شکل 3-34- افزایش تقاضای برش پایه برای سازه های با عملکرد دیوار .............................................. 58

شکل 3-35- لنگرهای واژگونی طبقه برای سازه های دیوار با T=2.05 s 59

شکل3-36- منحنی پاسخ کلی سازه ................. 63

شکل 3-37- طیف خطی و غیر خطی با شکل پذیری ثابت 66

شکل 3-38- ضریب کاهش مقاومت بدست آمده از تحقیق ناسار و کراوینکلر .............................................. 69

شکل 3-39- منحنی "بار – جابجایی" ایده آل شده .. 71

شکل 3-40- چهار روش ایده آل سازی منحنی ظرفیت توسط پارک 72

شکل 4-1- سطح شکست محاسباتی ویلام و وارنک ...... 77

شکل 4-2- خواص مشخصه بتن....................... 79

شکل 4-3- شکل قرار گیری گره ها و سایر مشخصات المان SOLID65 80

شکل 4-4- افت تنش کششی بلافاصله پس از ایجاد ترک 81

شکل 4-5- المان LINK8 .......................... 82

شکل 4-6- موقعیت قرار گیری گره ها و دستگاه مختصات محلی المان SOLID46 ....................................... 85

شکل 4-7- موقعیت قرار گیری گره ها و دستگاه مختصات محلی المان SOLID45 ....................................... 86

شکل 4-8- مشخصات مخزن شماره‌ی یک................ 87

شکل 4-9- مشخصات مخزن شماره‌ی دو................ 88

شکل 4-10- سطح گسترش داده شده مخزن شماره ی 2... 89

عنوان صفحه

 

شکل 4-11- حجم به هم چسبانده شده مخزن شماره ی 289

شکل 4-12- شبکه بندی مخزن شماره ی 2............ 90

شکل 4-13- نمودار "تنش – کرنش" آرماتورهای به کار رفته در مدل سازی

و تحلیل مبدا، همان مقدار معرفی شده برای مدول الاستیسیته آنها باشد.......................................... 92

شکل 4-14- نمودار "تنش – کرنش" بتن به کار رفته در مدل سازی و تحلیل اتصال ........................................ 93

شکل 4-15- شرایط مرزی مخزن شماره ی 2........... 94

شکل 4-16- شرایط مرزی مخزن شماره ی 2........... 94

شکل 4-17- سطح مشترک بین سیال و سازه........... 94

شکل 4-18- نمودار "شتاب – زمان" زلزله ی منجیل پس از فیلتر شدن95

شکل 4-19- نمودار "جابجایی – زمان" زلزله ی منجیل پس از فیلتر شدن.............................................. 95

شکل 4-20- نتیجه ی آنالیز فشار افزون مخزن شماره ی 1 96

شکل 4-21- نتیجه ی آنالیز دینامیکی تاریخچه ی زمانی مخزن شماره ی 1.............................................. 97

شکل 4-22- نتیجه ی آنالیز فشار افزون مخزن شماره ی 1 97

شکل 4-23 3 نقطه ی کلیدی...................... 98

شکل 4-24- تنش بیشینه قبل از بهسازی بوسیله ی FRP100

شکل 4-26- نمودار "نیرو – جابجایی" مخزن شماره ی 2 بدون FRP101

شکل 4-27- نمودار "نیرو – جابجایی" مدل شماره ی 1101

شکل 4-28- نمودار "نیرو – جابجایی" مدل شماره ی 2102

شکل 4-29- نمودار "نیرو – جابجایی" مدل شماره ی 3102

شکل 4-30- نمودار "نیرو – جابجایی" نقطه ی 3، مدلهای شماره ی 3 و 6 و 9 .......................................... 102

شکل 4-30- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 1 104

شکل 4-32- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 3 104

شکل 4-33- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 4 104

شکل 4-31- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 2 105

شکل 4-34- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 5 105

شکل 4-35- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 6 105

شکل 4-36- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 7 106

شکل 4-37- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 8 106

شکل 4-38- نمودار "نیرو – تنش" نقطه ی 3، مدل شماره ی 9 106

شکل 4-38- مقدار تنش در آرماتورها پس از آنالیز. 107

 فصل اول

  مقدمه

 مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می­روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این مخازن می­باشد. همچنین در هنگام وقوع زلزله، اگر شکستی در مخازن ذخیره مواد شیمیایی و سمی رخ دهد، باعث ایجاد ضررهای محیطی و طبیعی می­گردد.

با توجه به پیچیدگی رفتار این سازه­ها، نیاز به بررسی­ها و مطالعات بیشتری در این نوع مخازن احساس می­شود. این پیچیدگی­ها، بیشتر مربوط به اندر کنش بین آب و سازه می­باشد.

تعدادی از این مخازن در زلزله سال 1990 منجیل (در شهر رشت و بندر انزلی) و در سال 2003 بم سقوط کرده یا خسارت دیده­اند. زمانی که مخزن ذخیره مایع به لرزش می­افتد، نیروهای هیدرودینامیکی در سطح تماس بین آب و دیوارهای سازه ایجاد می­شود؛ که مقدار این نیروها وابسته به شتابی است که مخزن از طرف زمین دریافت می­کند. در مخازن مرتفع علاوه بر این نیروها، جرم مخزن که در قسمت بالایی سازه نگهدارنده قرار دارد، لنگری به پای سازه نگهدارنده منتقل می­کند. زوال در مخازن مرتفع، عمدتاً به علت لنگر ایجاد شده در پای سازه نگهدارنده می­باشد. این لنگر باعث زوال موضعی یا کلی سیستم می­شود.

با داشتن مشخصات سازه­ی مخزن بتنی مرتفع، که در زلزله سال 1990 منجیل (در شهر رشت) و در سال 1990 منجیل به زوال رسیده است، آن را مدل می­کنیم. نیروهایی را که
می­بایست به سازه اعمال کنیم، شامل نیروهای استاتیکی و نیروهای دینامیکی می­شود. نیروهای استاتیکی شامل وزن سازه و وزن آب داخل مخزن می­باشد. نیروهای دینامیکی، که منشا پیدایش آنها حرکت زمین است؛ شامل نیروهای ناشی از جرم سازه، جرم آب ثابت و جرم آب متحرک می­باشد.

اعمال نیروهای هیدرو دینامیکی به سازه، به دو روش کلی می­تواند صورت بگیرد:

1- بصورت استاتیکی (با استفاده از آیین­نامه­های مختلف)

2- بصورت دینامیکی

بعد از آنکه نیروها به سازه اعمال شد، نوبت به بررسی تنش­ها، نیروهای داخلی سازه و در نهایت تشخیص مکانیزم شکست سازه می­رسد.

شکست سازه به دو نوع صورت می پذیرد:

1- شکست خمشی: شکست خمشی معمولاً با تسلیم میلگرد همراه می­باشد. در این حالت، کاهندگی مقاومت در حلقه­های پسماند دیده نمی­شود، اما کاهندگی سختی ناشی از تسلیم میلگردها مشخص می­باشد. در شرایطی که دیوار تحت نیروی فشاری نیز قرار گیرد شکست خمشی، با خرد شدن بتن فشاری همراه است؛ در این حالت علاوه بر کاهش سختی کاهش مقاومت نیز به وجود می­آید.

2- شکست برشی: دیوارهائی که نسبت ابعاد (ارتفاع به طول) کمی دارند، دچار شکست برشی می­گردند، در این حالت دیوارها دچار ترک­های قطری می­شوند. مود شکست در این حالت به صورت ترد در پای دیوار رخ می­دهد.

با تشخیص نوع و چگونگی شکست، بحث بهسازی مخزن مطرح می­شود.

امروزه نگهداری و مرمت سازه­ها، به دلیل هزینه­های بالای ساخت آنها، اهمیت بسیار زیادی پیدا نموده است، به همین دلیل و به علت نیاز روز افزون مهندسین و متخصصین صنعت ساختمان به تقویت، ترمیم و بهسازی سازه­های بتنی، روش­های مختلف و متعددی برای این موضوع مطرح گشته است. از جمله روش­های مقاوم­سازی لرزه­ای سازه­های بتنی، استفاده از کامپوزیت­های FRP می­باشد. از جمله مزیت­های این مواد، سادگی اجرا در عین سرعت عمل بالا، وزن کم، مقاومت کششی بالای ورق­ها، مقاومت در برابر خوردگی، جذب ارتعاشات و افزایش مقاومت و استحکام سازه (خصوصاً در مقابل بارهای دینامیکی) می­باشد.

در قیاس با سایر روش­های مقاوم سازی، می­توان به عملکرد مناسب سازه­ای و تسهیلات اجرایی آن اشاره نمود.

در این تحقیق می‌خواهیم با مشخص کردن رفتار مخازن بتنی ذخیره آب، مرتفع با استفاده از نرم­افزار المان محدود، مکانیزم شکست این سازه­ها را تشخیص دهیم. سپس جهت مقاوم­سازی لرزه­ای این مخازن با استفاده از کامپوزیت FRP، آن را مدلسازی مجدد کرده و تحت بارهای دینامیکی مورد کنترل و بررسی قرار دهیم.

 فصل دوم

 مروری بر تحقیقات گذشته

 ساخت مخازن مرتفع (بصورت کامپوزیت) برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در کشور کانادا شروع شد. در اواخر دهه ی 1980 آمریکا شروع به ساختن این نوع مخازن کرد. مباحث مخازن ذخیره آب مرتفع، در ادامه­ی مباحث مطرح شده در ارتباط با مخازن ذخیره آب زمینی قرار دارند. ارتباط مستقیم بین آنها باعث می­شود پشینه­ی مربوط به مخازن زمینی، که خود بخش اعظمی از پیشینه مخازن مرتفع می­باشد، در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

 در مبحث مخازن، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در طراحی، نیروهای هیدرودینامیکی هستند. اولین تحقیق عمده برای بدست آوردن نیروهای ناشی از زمین لرزه در مخزن­های دایره­ای حاوی مایعات، توسط جیکوبسن (Jacobsen)، در سال 1949 [1]، انجام گرفت. وی تابع بسل (Bessel) را بکار گرفت، وی معادله لاپلاس را برای حرکت مایع حل کرد، سپس برای فشار و نیروهای هیدرودینامیکی که بر سیلندر صلب وارد می­شوند، بیانی بدست آورد.
همان­طور که ذکر شد، مخزن صلب در نظر گرفته شده است، بنابراین از انعطاف پذیری
دیواره­ها صرف­نظر شده است. هاوزنر (Housner)، در سال 1957 [2]، فشارهای هیدرودینامیکی را بر دیوارهای مخزن با روش تحلیلی محاسبه کرد. سپس وی در سال 1963 فشار آب را با فنر و جرم مدل کرد. ولتسس (Veletsos)، در سال 1974 [3]، جواب
انعطاف­پذیر مخزن را در نظر گرفت؛ وی بیانی برای فشار تکان دادنی صلب در حد مقدماتی لرزش بدست آورد. وی در این کار فرض کردکه سیستم یک درجه آزادی است. فیشر (Fischer)، در سال 1979 [4]، فشارهای هیدرودینامیکی را با در نظر گرفتن انعطاف­پذیری دیوارهای مخزن تاثیر بسزایی در به وجود آمدن امواج سطحی ندارد. ولی دلیل خود را بر پایه کم تاثیر بودن درگیری مودهای امواج و سازه بیان کرد. هارون و هاوزنر
(Haroun & Housner)، در سال 1981 [5]، مدل اصلی هاوزنر را با در نظر گرفتن رفتار انعطاف­پذیر مخزن در مورد مقدماتی، ارائه دادند. هارون (Haroun) در سال 1985 [6]، با مدل کردن فنر و جرم مجزا جهت در نظر گرفتن اثرات امواج در نیروهای هیدرودینامیکی، مدل کاملتری را ارائه داد؛ درا ین مدل انعطاف­پذیری و جرم سازه، با اضافه کردن فنر و رم دیگری در نظر گرفته می­شود. وی همچنین تحریک چرخشی را نیز در مدل خود مورد بررسی قرار داد. در تمام مدل­ها، تنها مود اول امواج در نظر گرفته شده بود. لازم به ذکر است که تنها مود اول پایه مدل سازی است و مودهای بعدی اهمیتی ندارد. ماهری و سورن (Maheri & Severn)، در سال 1988 [7]، تأثیر انعطاف­پذیری بر فشارهای هیدرودینامیکی را بررسی کردند، در این کار سعی بر آن شده است که بر پایه آزمایشات انجام شده، روشی پیشنهاد شود، که بتوان فشارهای هیدرودینامیکی را با در نظر گرفتن انعطاف­پذیری مخزن بدست آورد.

 در آزمایش شک ناگهانی، شاهد اختلافات زیادی در مقادیر بدست آمده نسبت به مقادیر بدست آمده توسط روابط جیکوبسن هستیم، که نشان دهنده اثر انعطاف پذیری در پدید امدن نیروهای هیدرواستاتیکی است. ماهری و سورن (Maheri & Severn)، در سال 1991 [8]، روش جرم اضافه (added mass) را برای سازه­های انعطاف­پذیر بررسی کردند، این روش
سال­ها برای سازه­های صلب استفاده شده است. در بررسی آزمایشگاهی که ماهری و سورن در سال 1991 به انجام رسانیده­اند، تاثیر استفاده از این روش برای سازه­های انعطاف­پذیر، به صورت مقایسه­های با روش فشار- شتاب (pressure-acceleration) ارائه می­شود.جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدنظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی