دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی WORD

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۰۱ ب.ظ


طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی WORD

 1-1-سیستم‌های فتوولتائیک1

1-2-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک6

1-3تکنولوژی‌های ساخت سلول‌های فتوولتائیک6

1-4-اجزای سیستم‌های فتوولتائیک7

1-5- سلول خورشیدی9

1-5-1ماژول‌ها10

1-5-2-آرایه‌ها10

1-6-طراحی آرایه‌ها12

1-7-تنظیم ولتاژ و کنترل سیستم13

1-8-ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باتری‌ها14

1-9-انواعکاربردهایسیستم‌هایفتوولتائیک15

1-9-1-سیستم‌هایمستقلازشبکه سراسری برق (Stand Alone)15

1-9-2-سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected)16

2-1- اتصال مبدل pv به بار اهمی19

2-2- مبدل DC/DC20

2-2-1- کانورتر step-down (Buck Converter)21

2-2-2-کانورتر step-up (مبدل Boost)23

2-2-3-کانورتر Buck/Boost یا مبدل معکوس24

2-3-مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص مبدلهای DC-DC ایزوله متصل به صفحات خورشیدی27

2-4-طبقه بندی توپولوژیهایافزایندهی بالا28

2-5- بهینه سازی مبدل35

2-5-1-انتخاب مقدار V DC,mid35

2-5-2-پروسه بهینه سازی مرحله بوست36

2-5-3- روش بهینه سازی (SRC )37

2-5-4-نتایج بهینه سازی39

2-6-نمونه اولیه و نتایج تجربی40

2-6-1- بهبود بهره وری بار جزئی41

3-1- رگولاتور سوئیچینگ با ترانسفورمر ایزوله کننده43

3-2- رگولاتور فلای بک ( Fly Back )43

3-3- رگولاتور پوش پول ( Push Pull ):45

3-4-رگولاتور نیم پل ( Half Bridge ):48

3-5-رگولاتور تمام پل ( Full Bridge ):49

4-1-مدارات مجتمع ( IC های ) کنترل کننده منابع تغذیه52

4-2-کنترل شبه رزونانسی54

4-3-حالت ( نوع ) کنترل ولتاژ:55

4-4- کنترل جریان57

4-5-معرفی خانواده IC های UC3842/3/4/5 با کنترل جریان58

معرفی تراشه TC170 با کنترل جریان:64

معرفی تراشه های LM5020 – 1/2 با کنترل جریان:68

معرفی تراشه های L5991 و L5991A با کنترل جریان:71

5-1-چگونگی ساخت مبدل77

5-2-نتیجه گیری و پیشنهادات83

مراجع84

 جدول 2-1- مشخصات مبدل بوست افزاینده بالاپنل فتوولتائیک....................34

 نمودار5-1 خروجی DC......................................................................................82

نمودار 5-2-خروجی سوییچ الف...............................................................................83

نمودار5-3-خروجی سوییچ ب..................................................................................83

نمودار5-4- خروجی ترانسفورمر................................................................................83

نمودار5-5 خروجی AC.........................................................................................84

 شکل1-1 نحوه عملکرد یک سلول فتوولتائیک..........................................................2

شکل1-2 سلول،ماژول و آرایه فتوولتائیک...............................................................3

شکل1-3 ساختار داخلی سلول فتوولتائیک..............................................................3

شکل 1-4 اتصال الکتریکی سلول‌هابصورت سری و موازی.....................................4

شکل1-5 نحوه تشکیل الکترون آزاد و حفره در ترکیب فسفر و بور با سیلیسیم........5

شکل1-6 سلول‌های سیلیکانی و ورق نازک.............................................................7

شکل1-7 سلول،ماژول و آرایه و نحوه قرارگیری آنها کنارهم.................................10

شکل1-8 پایه‌های مختلف برای استقرارآرایه‌ها.......................................................12

شکل1-9 نمایی نزدیک از یک آرایه ردیاب اشعه خورشید.....................................12

شکل1-10 نحوه اتصال آرایه‌ها به مصرف کننده و بانک باتری...............................13

شکل1-11 دیاگرام سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه سراسری..............................15

شکل1-12 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC.....................................16

شکل 1-13 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC,DC ...........................17

فصل دوم

شکل2-1 مدار معادل استاندارد فرضی...............................................................18

شکل2-2 اتصال مبدل pv به بار اهمی..........................................................19

شکل2-3 نقطه‌های کار مختلف در اثر تابش‌های متفاوت....................................19

شکل2-4 کانورتر DC/DC به عنوان رابط بین منبع و بار...................................20

شکل2-5 مدار معادل کانورتر Buck...............................................................21

شکل2-6 کانورتر باک در حالت on................................................................21

شکل2-7 کانورتر باک در حالت off...............................................................22

شکل2-8 رفتار ولتاژ بار کانورتر باک...............................................................22

شکل2-9 مدار معادل کانورتر Boost..............................................................23

شکل2-10 کانورتر Boost در حالت on........................................................23

شکل2-11 کانورترBoost در حالت off........................................................24

شکل2-12 رفتار ولتاژ بار کانورتر Boost.........................................................24

شکل2-13 مدار معادل کانورترBuck/Boost....................................................25

شکل2-14 کانورترStep-down/step-upدر حالت on......................................25

شکل2-15 کانورترStep-down/step-upدر حالت off.......................................26

شکل2-16 انتقال نقطه ی کار.........................................................................26

شکل 2-17- سیستم فتوولتائیک ساده متشکل از دو پنل فتوولتائیک...........................28

شکل 2-18- توپولوژی های مبدل افزاینده بالا......................................................29

شکل2-19 توپولوژی تبدیل رزونانس سری ومدار برابری که رفتارفرکانس................30

شکل2-20: توپولوژی مبدل پیشنهادی.................................................................34

شکل2-21: نتایج بهینه سازی برای یک نقطه کار...................................................39

شکل2-22: نمونه اولیه از مبدل بوست افزاینده.......................................................39

شکل2-23: اندازه گیری شکل موجی نمونه اولیه مبدل...........................................40

شکل2-24: اندازه گیری بهره وری نمونه اولیه برای سطوح مختلف ولتاژ ورودی.........41

شکل 2-26- اصلول عملیاتی (HCS).در مقایسه با عملیات نرمال ..............................42

شکل 2-27- مقایسه ی بین بازده اندازه گیری شده ی نمونه اولیه ...............................42

فصل سوم

شکل ( 3-1 ) رگولاتور فلای بک................................................................................44

شکل ( 3-2 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................45

شکل ( 3-3 ) رگولاتور پوش پول................................................................................46

شکل ( 3-4 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................47

شکل ( 3-5 ) رگولاتور نیم پل....................................................................................48

شکل ( 3-6 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان................................................................49

شکل ( 3-7 ) رگولاتور تمام پل.................................................................................50

شکل ( 3-8) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................51

فصل چهارم

شکل ( 4-1 ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شرکت موتورولا.....................54

شکل ( 4-2 ) طرح پایه حالت کنترل ولتاژ....................................................................55

شکل ( 4-3 ) طرح پایه حالت کنترل جریان..................................................................57

شکل ( 4-4 ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5...........................................59

شکل ( 4-6 ) نمودار هیسترزیس....................................................................................60

شکل ( 4-7 ) نمودار زمان مرده بر حسب Ct.................................................................60

شکل ( 4-8 ) حالت کنترل جریان....................................................................................61

شکل ( 4-9 ) جبرانسازی.................................................................................................62

شکل ( 4-10 ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی..........................................................63

شکل ( 4-11 ) دیاگرام داخلی تراشه TC170.................................................................64

شکل ( 4-12 ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170.........................................................65

شکل ( 4-13 ) نمودار فرکانس بر حسب Rt و Ct..........................................................66

شکل ( 4-15 ) حالت کنترل جریان.................................................................................68

شکل ( 4-16 ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – ½....................................................69

شکل ( 4-17 ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A........................................................72

شکل ( 4-18 ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز...............................................................73

شکل ( 4-19 ) نمودار زمانی عملکرد HICCUP...........................................................75

شکل ( 4-20 ) شمای داخلی قسمت حس جریان............................................................76

شکل ( 4-21 ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه...................................................77

شکل5-1 مدار قدرت مبدل DC/DC..............................................................................80

شکل 5-2-مدار پردازنده..................................................................................................81

شکل 5-3 درایو فرمان ترانزیستور قدرت..........................................................................81

شکل 5-4 مدار تغذیه.......................................................................................................81

شکل 5-5 مدارکنترل(ولوم).............................................................................................82

چکیده :

پایان نامه زیر به نحوه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.

وجود ترانسفورمر ایزوله علاوه بر جداسازی الکتریکی خروجی از ورودی امکان خروجی های چند گانه و معکوس کننده جهت جریان را فراهم می سازد .ولتاژ ورودی این مبدل v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DCجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدنظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی