دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی

۱۰۶ مطلب با موضوع «فنی و مهندسی :: کشاورزی و منابع طبیعی» ثبت شده است


بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا word401

فهرست مطالب

  عنوان . صفحه

 چکیده 1

مقدمه 2

اهداف تحقیق 4

فصل اول-کلیات

 1-1 تراکم کاشت 5

1-2 عنصرهای غذایی 6

1-2-1 تقسیم بندی عناصر غذایی 7

1-2-2 رابطه درجه فراهمی عناصربا pH 7

1-3 عنصر آهن 8

1-3-1 نقش آهن در زندگی گیاه 8

1-3-2 منابع کودهای محتوی آهن 9

1-3-3 علائم کمبود آهن 10

1-4 ویژگی های گیاه کلزا 10

1-5 تاریخچه 13

1-6 ویژگی های گیاه شناسی 18

1-7 خصوصیات مورفولوژیکی کلزا 18

1-8 اجزای عملکرد فیزیولوژیکی گیاه 21

1-9 ترکیب مواد تشکیل دهنده دانه 22

1-10 کیفیت دانه – میزان روغن 23

1-11 خواص تغذیه ای روغن کانولا 24

1-12 اصول کلی شناسایی روغن ها و چربی های خوراکی 28

1-13 تاثیر آب و هوا بر روی کیفیت دانه روغنی کلزا 28

1-14 ترکیبهای کنجاله کلزا 29

1-14-1 ترکیب های نا مطلوب موجود در کنجاله کلزا 30

1-15 اصول فراوری دانه کلزا برای تولید کنجاله و روغن 31

1-15-1 پوست گیری 32

1-15-2 فلس سازی 32

1-16 کلزا 35

1-16-1 تناوب 35

1-16-2 اثرات مثبت زراعت کلزا در تناوب 35

1-16-3 انتخاب رقم 35

1-16-4 ویژگی های خاک 36

1-16-5 تهیه زمین 36

1-16-6 تاریخ کاشت 36

1-16-7 عمق کاشت 37

1-16-8 آبیاری 38

1-16-9 برداشت 39

1-16-10 عملکرد کلزا 39

فصل دومبررسی منابع

 2-1 تراکم کاشت 41

2-2 آهن 49

فصل سوم مواد و روشها

 3-1 مواد آزمایش 53

3-1-1 مشخصات محل اجرای آزمایش 53

3-1-2 خصوصیات خاک محل آزمایش 54

3-2 تیمارها 55

3-2-1 تراکم بوته 55

3-2-2 کود آهن 55

3-2-3 رقم و خصوصیات آن 55

3-3 روش آزمایش 56

3-3-1 مشخصات طرح آزمایش 56

3-3-2 مراحل اجرای آزمایش 56

3-3-2-1 کاشت 56

3-3-2-2 داشت 57

3-3-2-3 برداشت نهایی 59

3-4 بررسی صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد 59

3-4-1 عملکرد دانه در واحد سطح 59

3-4-3 تعداد غلاف در بوته 60

3-4-4 تعداد دانه در غلاف 60

3-4-5 وزن هزار دانه 60

3-4-6 درصد روغن 60

3-4-7 تجزیه آماری دا 61

فصل چهارم نتایج و بحث

 4-1 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در کلزا 62

4-1-1 مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه 62

4-2 صفات مورد مطالعه در بوته کلزا در تراکم ها و سطوح مختلف کود آهن 66

4-2-1 تعداد غلاف در بوته کلزا 66

4-2-2 تعداد دانه در بوته 69

4-2-3 تعداد غلاف در شاخه اصلی 73

4-2-4 تعداد غلاف در شاخه فرعی 75

4-2-5 ارتفاع بوته 78

4-2-6 وزن هزار دانه 80

4-2-7 عملکرد دانه 83

4-2-8 درصد روغن 87

نتیجه گیری نهایی 90

پیشنهادات91

فهرست منابع 93

فهرست جداول

 عنوانصفحه

 جدول شماره 1-1- میانگین 5 ساله 1989 تا 1993 تولید روغن کلزا در کشورهای مختلف 15

جدول شماره 1-2- عملکرد کلزا در کشورهای مختلف دنیا ( کیلو گرم در هکتار ) 15

جدول شماره 1-3- سطح زیر کشت و میزان تولید دانه روغنی کلزا در ایران سالیان اخیر 16

جدول شماره1-4-سطح زیر کشت و میزان تولید کلزا در شهرستان ممسنی سالیان اخیر 17

جدول شماره 1-5- تولید جهانی دانه های روغنی مهم درسالهای گذشته 25

جدول شماره 1-6- تولید جهانی کنجاله دانه های پروتئینی مهم 25

جدول شماره1- 7-: میانگین میزان ترکیبهای دانه کلزای ایران در 5 سال گذشته 26

جدول شماره1-8- مقایسه ترکیبهای کلزا در کنجاله ایرانی و کانادایی 27

جدول شماره1-9- ترکیب اسید های چرب کلزا 32

جدول شماره 1-10- ترکیب مواد معدنی موجود در دانه کلزا 34

جدول شماره 3-1- نتایج حاصل از تجزیه خاک مزرعه 54

جدول شماره 4-1- مقایسه میانگین های صفات مورد بررسی کلزا در تراکم های مختلف 63

جدول شماره 4-2- مقایسه میانگین های صفات مورد بررسی کلزا در سطوح مختلف کود آهن 64

جدول شماره 4-3- مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم بوته و سطوح کود آهن بر صفات بررسی 65

جدول شماره 4-4- نتایج تجزیه واریانس تعداد غلاف در بوته در سطح پنج درصد 66

جدول شماره 4-5- نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در کلزا در سطح پنج درصد 70

جدول شماره 4-6- نتایج تجزیه واریانس تعدادغلاف در شاخه اصلی در سطح پنج درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۱
محمد حسینی


جدول جامع اطلاعات سم شناسی در گیاهپزشکی

جدول جامع اطلاعات سم شناسی در گیاهپزشکی شامل  ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎم ﺳﻢ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮔﺮوه ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن دوره ﮐﺎرﻧﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ است این مجموعه بیش از 100 صفحه میباشدجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۴
محمد حسینی


تحقیق شیلات لاکتوفرین وکاربردهای آن در آبزی پروری

تحقیق ارئه شده در 5 فصل و 33 صفحه به همراه پاور پوینت ارائه شامل فهرست مطالب، منابع، فهرست اشکال، مقدومه و .... می باشد.تحقیقی کامل درباره کاربرد لاکتوفرین در آبزی پروری که شامل مطالب زیر است:

فصل اول

کلیات تحقیق

الف) مقدمه ................................................................................................................................3

ب) لاکتوفرین .............................................................................................................................4

ب -1- لاکتوفرین چیست؟ ...........................................................................................................4

ب -2- ساختار و خواص لاکتوفرین ...............................................................................................5

ب -3 - ژن های لاکتوفرین ..........................................................................................................6

ب -4- عملکرد های بیولوژیک لاکتوفرین ......................................................................................7

ب -5- فعالیت ضد باکتری لاکتوفرین ............................................................................................8

ب -6 -فعالیت های ضد ویروسی لاکتوفرین .................................................................................8

ب -7 - فعالیت های ضد قارچ لاکتوفرین ......................................................................................9

ب -8 -تاثیر لاکتوفرین بر استخوان ........................................................................................................9

ب -9 تعامل لاکتوفرین با اسیدهای نوکلئیک .....................................................................................9

ب -10 - فعالیت ضد سرطانی لاکتوفرین ....................................................................................10

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه­ی تحقیق ..........................................................................................11

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۱:۵۲
محمد حسینی
جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی و به روز در اختیار علاقمندان قرار می گیرد

با تخفیف ویژه زیر قیمت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۲۶
محمد حسینی«فهرست مطالب»

 

عنوان

شماره صفحه

تاریخچه

1

بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز

12

قسمت اول: سیب زمینی

 

مقدمه

40

طبقه بندی

42

گیاه شناسی

44

گلدهی در سیب زمینی

46

طبقه بندی و مراکز پراکنش سیب زمینی

47

عادت رشد

48

سیستم تولید بذر گواهی شده در کانادا

58

آبیاری

60

نیازهای غذایی سیب زمینی

64

زمان برداشت

73

فیزیولوژی پس از برداشت

77

گواهی بذور سیب زمینی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۶ ، ۲۰:۳۸
محمد حسینی


پایان نامه بررسی وضعیت آلودگی صدا و آزردگی و حساسیت ناشی از آن درساکنین دو منطقه از بافت قدیم و جدید شهر (فرمت Word ورد doc)تعداد صفحات 144


پایان نامه بررسی وضعیت آلودگی صدا و آزردگی و حساسیت ناشی از آن درساکنین دو منطقه از بافت قدیم و جدید شهر بوشهر(فرمت Word ورد doc)تعداد صفحات144

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی است که در ابعاد مختلف سلامتی انسان را به مخاطره می اندازد.بدین منظور این تحقیق به ارتباط بین این آلودگی و عوارض ناشی از آن در ابعاد جسمانی و روانی پرداخته است. مطالعه حاضرآلودگی صوتی ترافیک را در دو بافت قدیم و جدید شهر بوشهر بررسی و با استاندارد ایران در سال1381-1382 مقایسه می کند.

دراینمطالعهتوصیفی-تحلیلیومقطعی،سنجشصدابااستفادهازدستگاهصداسنجTES1358ساختتایوان براساس استانداردISO 19961-1انجام شد.پارامترهایصدا((leq,lmax,lmin,spl،تراز معادل10دقیقه ای)(leq10m،بار ترافیکی وعرض معبردر30 ایستگاه دربافت جدید وبه همان تعداد در بافت قدیم تعیین گردید.اندازهگیریهابهصورتروزانه7 تا 9 صبحو16:30تا18:30 عصردر فصل زمستان بودند.همزمانتکمیلپرسشنامه عمومی(جهت بررسی آزردگی ناشی از صدا) و پرسشنامه حساسیت به صدا واینشتایندرمحلایستگاههایاندازهگیریصورتگرفت. داده هابااستفادهازنرم افزارSPSS(ویرایش 15) وExcelوآزمونآماری پیرسون،t-testو...تجزیهوتحلیلشد.

نتایج مبین این مطلب است که کلیه مناطق اندازه گیری از لحاظ استاندارد ایران جزء مناطق مسکونی–تجاری بوده و از نظر میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بالاتر(60 دسی بل) هستند. سپس با روش بررسی پرسشنامه ای میزان و نوع عوارض آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه و وضعیت سلامت عمومی شهروندان بررسی شد. گروه های مختلف از نظر میزان شدت صدای محیط و عوارض عمده آلودگی صوتی از جمله اختلال در تمرکز حواس ، اختلال در گفت وگو، اختلال در خواب وغیر مورد بررسی قرارگرفتند .در نظر سنجی انجام شده افرادپرس شونده صدای بوق اتومبیل و موتور سیکلت را به عنوان آزار دهنده ترین صدای ترافیک در این شهرمعرفی نمودند.

چکیده........... 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه............. 3

1-2- بیان مسئله.................. 4

1-3- اهداف وفرضیات.............. 5

1-3-1- هدف کلی.............. 5

1-3-2- اهداف جزئی................ 6

1-4- سوالات تحقیق................... 7

1-5- فرضیه های تحقیق......... 7

1-6-صدا.......... 8

1-6-1-تواتر صدا................ 9

1-6-2- سرعتانتشارصدا............9

1-7-ماهیتسروصدا............. 11

1-7-1-خصوصیاتکلی.............­ 11

1-7-2-انواع صوت از نظر محیط انتشار................12

1-7-2-1- صوت هوائی............12

1-7-2-2- صوت پیکری...............12

1-7-3- انواع صوت از نظرشکل امواج.............12

1-7-3-1- اصوات ساده.............12

1-7-3-2- اصوات مختلط دوره ای...........13

1-7-3-3- اصوات مختلط غیردوره ای..............13

1-7-4-انواع صوت از نظر احساس فیزیولوژیک...............13

1-7-4-1- موسیقی...........13

1-7-4-2-صدا.................13

1-7-5-انواع صوت از نظر توزیع انرژی..............13

1-7-5-1- اصوات با باند باریک...........14

1-7-5-2- اصوات با باند پهن..............14

1-7-6-اثر دوپلر......................14

1-8- شکل منابع صوتی................14

1-8-1- منبع صوتی نقطه ای.................14

1-8-2- منبع صوتی خطی.............................15

1-8-3- منبع صوتی سطحی.......................15

1-9- کمیات اندازه گیری صوت.............15

1-9-1- کمیات فیزیکی.............16

1-9-1-1- توان صوت..............16

1-9-1-2- شدت صوت.................16

1-9-1-3- فشار صوت............17

1-9-2-کمیات لگاریتمی........17

1-9-2-1- تراز توان صوت..............18

1-9-2-2- تراز شدت صوت..............18

1-9-2-3- تراز فشارصوت............18

1-9-3- ترازمعادل مواجهه صوت(Leq ).........19

1-9-4- تراز آماری(LN)................19

1-9-5-ترازآلودگیصوتیدرمحیط(NPL).............19

1-9-6- تراز تداخل با مکالمه (SIL)...........20

1-9-7- تراز مواجهه صوت(SEL).....................20

1-10- واحدهایاندازه گیریشدتصوت.................20

1-11- اندازهگیریترازفشارصدا...............23

1-12- اثرات صدا بر انسان..........23

1-12-1- صدمات صوتی به دستگاه شنوایی............24

1-12-1-1- افت موقت شنوائی..................25

1-12-1-2- افت دائم شنوایی...................25

1-12-1-3- ضربه صوتی........................25

1-12-1-4- وز وز گوش................25

1-13- ترافیک و آلودگی صوتی....................25

1-14-انسان و آلودگی صوتی..................28

1-14-1–تاثیرات روانی آلودگی صوتی.....................28

1-14-2- تاثیرات اجتماعی آلودگی صوتی.............29

1-15- عوامل موثر در روند انتشار آلودگی صوتی.........30

1-16- استانداردهای صدا در محیط زیست.......34

1-17- معرفی شهر بوشهر................39

فصل دوم :مرور منابع

2-1- مقدمه............................42

2-2-مطالعات مربوط به موضوع مورد مطالعه...............42

2-2-1-مطالعات خارجی..............42

2-2-2- مطالعات داخلی..................44

فصل سوم :روش ها و مواد

3-1- مقدمه...........................48

3-2- فاز نخست.....................48

3-2-1- وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری میزان صدا.................49

3-2-1-1- دستگاه صوت سنج مدلTES1358 .....................49

3-2-1-2- کالیبراسیون دستگاه صداسنج TES1358........50

3-2-2-روش کار...............50

3-3- فاز دوم................................51

3-3-1- جامعه مورد مطالعه و انتخاب نمونه آماری...........51

3-3-2- ابزار جمع آوری داده ها..............51

3-3-3- روش کار.....................52

3-4-آنالیز داده ها................53

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1-نتایج فاز نخست............................57

4-2- نتایج فاز دوم تحقیق......................67

4-2-1- شیوع ناراحتی ناشی از صدا در جامعه مورد مطالعه...........69

4-2-2- بررسی ارتباط حساسیت به صدا در افراد با مشخصات فردی آنها.............69

4-2-3-بررسی ارتباط شدت حساسیت به صدا با عوامل نگرشی...........76

4-2-4- عوامل فردی موثر بر ناراحتی ناشی از صدا............85

4-2-5-عوامل نگرشی مؤثر برشدت ناراحتی ناشی از صدا...........91

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- فاز نخست............109

5-2- فاز دوم.........................110

5-2-1- شیوع ناراحتی ناشی از صدا....................110

5-2-2-ارتباط حساسیت به صدا با مشخصات فردی............110

5-2-3- بررسی نتایج حاصل از ارتباط شدت حساسیت به صدا با عوامل نگرشی.......111

5-2-4-بررسی نتایج حاصل از ارتباط عوامل موثر بر ناراحتی ناشی از صدا.......112

5-2-4-1-عوامل فردی موثر بر شدت ناراحتی ناشی از صدا...........112

5-2-4-2عوامل نگرشی موثر بر ناراحتی ناشی از صدا........113

5-3- پیشنهادات.......113

ضمایم

ضمیمه الف: پرسشنامه حساسیت به صدای واینشتاین............119

ضمیمه ب: پرسشنامه عمومی(آزردگی)...............121

منابع

الف- منابع فارسی..................124

ب- منابع لاتین...........125

چکیده انگلیسی...............127جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۶ ، ۱۹:۳۵
محمد حسینی


شرایط احداث باغ شرایط لازم برای احداث باغ 1- شرایط آب و هوایی 2- انتخاب خاک 3- انتخاب منطقه (موقعیت منطقه) 4- انتخاب رقم 5- عوامل اقتصادی 1- شرایط آب و هوایی الف) دما: درختان میوه خزان دار باید در طول زمستان به تعداد ساعات معین دمایی کمتر از هفت درجه (بین 0 تا 7 درجه سانتی گراد) دریافت کنند تا از حال استراحت بیرون آمده و شروع به رشد کنند و این امر یکی از مهمترین عوامل محدود کننده مناطق کشت درختان میوه مختلف می باشد یعنی اگر سرمای لازم تامین نگردد،‌در اکثر موارد جوانه های گل در بهار نمی شکفند و محصول تولید نمی کنند و اثر دیگر سرما بر روی درختان میوه سرما زدگی بهاره است که بسیاری از نقاط دنیا با وجود برخورداری از دامنه دمایی و میزان سرمای مناسب برای کشت درختان میوه،‌به دلیل داشتن سرمای دیر رس بهاره بعد از شکوفایی جوانه ها که موجب سرمازدگی گل ها و گاهی میوه ها می شود،‌برای میوه کار مناسب نسیتند. از دیگر عامل دمایی که در میوه کاری موثرند می توان از نوسان دمایی یا تفاوت زیاد دمای شب و روز و همچنین تگرگ نام برد که باعث آسیب و خسارت به درختان میوه می گردد. باید شرایط آب و هوایی (حرارت و سرمای بهاره) را در نظر گرفت درجه حرارت برای رشد و نمو درخت و رسیدن میوه بایستی کافی باشد اطلاعات درجه حرارت را از ایستگاههای هواشناسی می توان گرفت و بعدا به احداث باغ اقدام کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۱۲
محمد حسینی


پاورپوینت آماده خاک برداری و گود برداری

این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع خاک برداری و گود برداری گرفته است. برای رشته مهندسی عمران مناسب است و در 54 اسلاید کامل می باشد.

در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

لازم به توضیح است که فونت های بکار رفته را نیز به همراه فایل دانلود خواهید کرد.

فهرست اسلایدها

مقدمه
انواع خاک
الف) خاک دستی
ب) خاک نباتی
ج)خاک طبیعی بکر( دج )
انواع خاک برداری با توجه به نوع مصالح و خاک
خاک برداری خاکهای نباتی یا سطحی
خاک برداری در زمینهای طبیعی قابل کشت
( زمین های کشاورزی )
خاک برداری در زمینهای سنگی ( صخره ای )
خاک برداری
خاک برداری در زمینهای باتلاقی
خاک برداری در زمینهای طبقه بندی نشده
انواع خاکبرداری
تیغ زدن و خاک برداری جاده ها
خاک برداری زه کش ها و آبروها
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۲۲:۳۷
محمد حسینی


دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی‎ خاک word

دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی‎

 

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 50

حجم فایل : 500 کیلو بایت

 

شرح مختصر : خاک یکی ازمهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک بعنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می آید.در مناطقی که فرسایش کنترل نمیشود خاکها به تدریج فرسایش یافته .حاصلخیزی خود را از دست می دهد. فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارت زیاد و جبران ناپذیری به جا می گذارد؛بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها ؛مخازن؛سدها؛بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فرامانی را سبب می گردد.بنابراین نباید مساله حفاظت خاک وحراست آن را کوچک و کم اهمیت شمرد. بر حسب قرائن موجود انجام عملیات حفاظت آب و خاک از قرنهای پیش در جوامع بشری ؛هر چند به صورت ابتدایی متداول بوده است ولی گسترش آن در قرن حاضر به ویژه در 40-50 سال اخیر رشد بسیاری یافته و در جهان دانش و فن امری معمول است. پایین بودن میزان تولیدات کشاورزی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی به میزان زیادی بعلت کاهش مداوم حاصلخیزی خاک است.با اجرای صحیح برنامه های حفاظت خاک می توان متوسط تولید در واحد سطح را افزایش داد.بنابراین یکی از اساسی ترین و اصولی ترین روشهای دستیابی به خودکفایی ؛اجرای برنامه های حفاظت آب و خاک است.به کار گرفتن روشهای حفاظت خاک باید به صورت مشترک و هماهنگ با همکاری و همیاری مردم به اجرا در آید تا از آب و خاک به نحو مطلوب و بر اساس موازین علمی بهره برداری شود. اجرای طرحهای حفاظت آب و خاک باید متکی به نتایج تحقیقات و بررسیهای علمی باشد.در سالهای اخیر روشهای جدیدی برای کنترل فرسایش در پیش گرفته شده است که با تغییراتی برحسب شرایط منطقه ای در طرحها وبرنامه های اجرایی میتواند به مورد اجرا گذاشته شود. تفاوت زراعی و تنوع ژنتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتاً ارزان قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب جای گزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز بر همین مبنا متمرکز شدند. این امر تا بدین جا پیش رفت که امروزه بسیاری از زراعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود برابر می دانند. قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد. به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد. در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز. آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند، یقیناً هیچ کشاورزی راضی به جای گزین کردن محصولات پر بازده خود مثل غلات با دیگر گیاهان به نسبت کم بازده نیست. البته در نظام هایی که تناوب اجرا می شود در مقایسه با نظام های تک کشتی حتّی اگر کود ازت در آن ها به اندازه کافی مصرف شده باشد. عملکرد محصولات غالباً 10 تا 40 درصد بیشتر است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۶ ، ۲۳:۰۸
محمد حسینی


پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری

برای رشته زیست شناسی و کشاورزی

67 اسلاید پاورپوینت

مناسب اساتید و ارائه دانشجویانجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۶ ، ۱۷:۵۳
محمد حسینی